Nachazíte se: Titulní strana--Smlouva o poskytnutí služby Krámky.cz

Smlouva o poskytnutí služby Krámky.cz

I. Strany smlouvy

Níže uvedené strany,

xBizon, s.r.o.,
se sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno,
IČ: 28295129, DIČ: CZ28295129
zapsaná v obchodím rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 59299, jejímž jménem jedná Kamil Gric, jednatel,

na straně jedné jako Provozovatel,

a

Společnost/Jméno, Příjmení
se sídlem/bydlištěm
Telefon/ e-mail
zapsaná,jednatel /

na straně druhé jako Uživatel,

uzavírají dle §269 odst. 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

smlouvu o poskytnutí obchodního prostoru na serveru Krámky.cz (dále jen „Smlouva“).

 

II. Definice základních pojmů

II.1. Ceník – Ceníkem se rozumí přehled služeb a jejich cen, poskytované na serveru Krámky.cz, jehož platné znění se nachází na www.kramky.cz/cenik

II.2. Krámek Maxi – Krámkem Maxi se rozumí elektronická aplikace provozovaná Provozovatelem na serveru Krámky.cz, umožňující Uživateli prodej zboží a služeb, za jejíž využití Uživatel platí Provozovateli cenu dle Ceníku.

II.3. Krámek Free – Krámkem Free se rozumí bezplatná elektronická aplikace provozovaná Provozovatelem na serveru Krámky.cz umožňující Uživateli prodej zboží a služeb.

II.4. Jednorázový prodej – Jednorázovým prodejem se rozumí prodej kusového zboží či služeb v prostředí serveru Krámky.cz, bez využívání aplikací Krámek Maxi či Krámek Free.

II.5. Kredit – Kreditem se rozumí nebankovní jednotka určená pouze pro potřeby serveru Krámky.cz, za niž si může Uživatel pořídit rozšiřující funkce pro jím zvolený obchodní prostor (Krámek Maxi, Krámek Free nebo Jednorázový prodej) nebo kterou lze využít pro zvýraznění prodávaného zboží a podpořit tak jeho prodej. Kredit nemůže být převáděn na třetí osoby.

II.6. Kreditový účet – Kreditovým účtem se rozumí stav Kreditu uživatele.

II.7. Podmínky – Podmínkami se rozumí Všeobecné obchodní podmínky služby Krámky.cz, jejichž platná a účinná verze se nachází na www.kramky.cz/obchodni-podminky

II.8. Registrace – Registrací se rozumí vytvoření Uživatelského účtu.

II.9. Smlouva – Smlouvou se rozumí smlouva uzavíraná mezi Uživatelem a Provozovatelem za pomoci elektronických prostředků. Nedílnou součástí Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky.

II.10. Kupující – Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba kupující zboží či služby od Prodávajícího.

II.11. Prodávající – Prodávajícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba s aktivovaným Uživatelským účtem, využívající aplikací na serveru Krámky.cz (Krámek Maxi, Krámek Free nebo Jednorázový prodej) k prodeji zboží či služeb.

II.12. Uživatel – Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba s aktivovaným Uživatelským účtem na serveru Krámky.cz.

II.13. Uživatelský účet – Je účet vytvořený uživatelem úspěšnou a kompletní registrací.

 

III. Práva a povinnosti smluvních stran

III.1. Provozovatel se zavazuje poskytnout Uživateli s aktivovaným Uživatelským účtem obchodní prostor ve variantě Krámek Maxi nebo Krámek free nebo Jednorázový prodej a zajistit další navazující níže specifikované služby a zajistit bezproblémový a funkční provoz celého systému Krámky.cz.

III.2. Uživatel má právo využívat obchodního prostoru v jedné z jeho variant (Krámek Maxi, Krámek Free nebo Jednorázový prodej) na serveru Krámky.cz k nabízení a prodeji zboží a služeb, a to pouze k zákonným účelům, v souladu s platnými právními předpisy, dobrými mravy, všeobecně uznávanými normami společnosti a v souladu, v rozsahu a způsobu stanoveném touto Smlouvou a Podmínkami.

III.3. Zejména je zakázáno pomoci jakéhokoli varianty obchodního prostoru poskytovaným Provozovatelem prodávat zboží, které je v rozporu s platnými právními předpisy, dobrými mravy, všeobecně uznávanými normami společnosti touto Smlouvou a Podmínkami. Takovým zbožím se rozumí zejména dětská pornografie či jiné pornografické materiály, jedy, omamné a psychotropní látky.

III.4. Je zakázáno pomoci jakékoli varianty obchodního prostoru poskytovaným Provozovatelem prodávat zboží, k němuž nemá Prodávající vlastnické právo, s výjimkou případů kdy byl ke zprostředkování prodeje pověřen vlastníkem zboží. Prodávající se zavazuje odškodnit Provozovatele nebo Kupujícího za jakoukoliv újmu, která vznikne porušením tohoto ustanovení.

III.5. Je zakázáno pomoci jakékoli varianty obchodního prostoru poskytovaným Provozovatelem prodávat zboží, jehož prodeji brání existence práv třetích osob, zejména práva k duševnímu vlastnictví.

III.6. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit ze serveru kterékoliv nabídky na prodej zboží, zejména zboží uvedeného v čl. III.2.1 až III.2.3. ale i zboží, jehož prodej by byl v rozporu s platným právním řádem, dobrými mravy, všeobecně uznávanými normami společnosti nebo touto Smlouvou a s Podmínkami. Uživateli za odstranění nabídky na prodej zboží nepřísluší náhrada.

III.7. Uživatel využívající zpoplatněný obchodní prostor se zavazuje zaplatit stanovenou cenu dle Ceníku, a to v plné výši tak, jak je ujednáno.

 

IV. Registrace

IV.1. Nutným předpokladem využívání serveru Krámky.cz je Registrace a Aktivace Uživatelského účtu. Způsob Registrace a s ní související práva a povinnosti stran jsou upraveny v Podmínkách.

 

IV.2. Výjimkou z bodu IV.1. je situace, kdy Kupující preferuje nakoupit své zboží bez nutnosti Registrace. Toto je možné, Kupující se tím ale vzdává veškerých funkcí a výhod, které přináší Uživatelský učet.

 

 

V. Možnosti prodeje

V.1. Uživatel má při Registraci možnost zvolit si jednu z těchto tří variant obchodního prostoru: Krámek Maxi, Krámek Free nebo Jednorázový prodej.

V.2. Prodávající má možnost využívat obchodní prostor ve variantě Krámek Maxi, který je zpoplatněn částkou dle platného Ceníku a má následující specifikaci: 

 • možnost vkládání zboží,
 • možnost správy objednávek,
 • 150 Kreditů zdarma měsíčně na zvýraznění zboží,
 • nabízené zboží a služby je vždy přednostně zobrazeno před zbožím a službami nabízenými v obchodních prostorech Krámek free a Jednorázový prodej,
 • možnost výběru z grafických šablon,
 • možnost zvýraznění zboží,
 • neomezený počet vystavovaného zboží,
 • nižší ceny zvýraznění zboží a nákup rozšiřujících funkcí v rámci serveru Krámky.cz.

V.3. Prodávající má možnost využívat obchodní prostor ve variantě Krámek Free, která není zpoplatněn a má následující specifikaci:

 • možnost vkládání zboží,
 • možnost správy objednávek,
 • nabízené zboží a služby je vždy přednostně zobrazeno před zbožím a službami nabízenými v obchodních prostorech Jednorázový prodej,
 • možnost výběru z grafických šablon,
 • možnost zvýraznění zboží.

V.4. Prodávající má možnost využívat obchodní prostor ve variantě Jednorázový prodej, který není zpoplatněn a má následující specifikaci:

 • možnost vkládání zboží,
 • možnost správy objednávek,
 • možnost zvýraznění zboží.

V.5. Změnu varianty obchodního prostoru může Uživatel provádět kdykoliv. Změní-li Uživatel, využívající obchodní prostor Krámek Maxi, tento na Krámek Free, nemá nárok na navrácení již uhrazené ceny za Krámek Maxi.

 

VI. Možnost rozšíření obchodního prostoru a kreditový systém

VI.1. Uživatel má možnost si za Kredit nakoupit rozšiřující funkce pro jím zvolený a využívaný obchodní prostor (Krámek Maxi, Krámek Free nebo Jednorázový prodej). Přehled rozšiřujících funkcí a jejich cena je Uživateli dostupná v Ceníku.

VI.2. Uživatel má možnost Kredit využít k zakoupení zvýraznění nabízeného zboží a služeb způsobem a za cenu uvedenou v Ceníku.

VI.3. Kredit si může Uživatel zakoupit v poměru 1 Kredit za 1 Kč následujícími způsoby:

VI.3.1. Služba Premium SMS: Cena SMS odpovídá hodnotě nakupovaného Kreditu a takto zakoupený Kredit je Uživateli připsán na jeho Kreditový účet týž den. Službu PremiumSMS technicky zajišťuje společnost Axima .s r.o. (infolinka: prsms@axima-brno.cz).

VI.3.2. Bankovním převodem na bankovní účet Provozovatele číslo 3393472001/5500, vedeném u Raiffeisenbank, a.s. a takto zakoupený Kredit je Uživateli připsán na jeho Kreditový účet do tří (3) pracovních dnů ode dne připsání platby na účet Provozovatele.

VI.4. Kredit může Uživatel využívat pouze, pokud je připsán na Uživatelově Kreditovém účtu.

VI.5. Zakoupený Kredit je nevratný a nepřevoditelný na třetí osobu.

 

VII. Cena a platební podmínky obchodního prostoru Krámek Maxi

VII.1. Využívání obchodního prostoru Krámek Maxi na serveru Krámky.cz je zpoplatněno podle Ceníku.

VII.2. Cenu za využívání obchodního prostoru Krámek Maxi je možno uhradit převodem na účet Provozovatele uvedený v čl. VI. 3.2, a to na základě Provozovatelem vystavené faktury, která bude Prodávajícímu doručena emailem či zpřístupněna v administraci jeho Krámku Maxi.

VII.3. Prodávající má možnost si v administraci svého Uživatelského účtu nastavit období, v jakém mu budou vystavovány faktury – daňové doklady v rozmezí jednoho (1), tří (3), šesti (6) a dvanácti (12) měsíců. Uživatel bude Provozovatele sedm (7) dní před vypršením zaplaceného období upozorněn jak v administraci Uživatelského účtu, tak i na kontaktní e-mail uvedený v Registraci a zároveň mu bude vystavena faktura – daňový doklad. Splatnost takto vystavené faktury – daňového dokladu, vystavených na základě této Smlouvy činí čtrnáct (14) dnů. V případě prodlení s placením faktury je Provozovatel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky. Tím není dotčen nárok Provozovatele na náhradu vzniklé škody.

VII.4. Sjednává se, že Provozovatel je oprávněn, je-li Prodávající v prodlení s uhrazením ceny za Krámek Maxi déle než 14 dnů, převést Uživatelův obchodní prostor Krámek Maxi na obchodní prostor Krámek Free.

VII.5. Sjednává se, že Provozovatel je oprávněn, je-li Prodávající v prodlení s uhrazením ceny za Krámek Maxi déle než 14 dnů, znemožnit Prodávajícímu přístup do jeho obchodního prostoru Krámku Maxi.

VII.6. Platba Prodávajícího bude identifikována variabilním symbolem, který bude odpovídat číslu faktury vystavené Prodávajícímu.

VII.7. K ceně za obchodní prostor Krámek Maxi je připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

VII.8. Prodávající má možnost do 5 pracovních dnů od registrace obchodního prostoru Krámku Maxi Provozovatele bezplatně na emailu dle odstavce VIII.2. požádat o zrušení tohoto obchodního prostoru. V takovém případě bude Prodávajícímu vystavená faktura Provozovatelem stornována.

VII.9. Provozovatel si vyhrazuje právo předat neuhrazené faktury či jiné daňové doklady k řešení externím subjektům, které pro něj zajišťují správu pohledávek. V takovém případě je Provozovatel oprávněn účtovat také další poplatky za administrativní úkony plynoucí z této správy.

 

 

VIII. Komunikace stran

VIII.1. Komunikace mezi Uživatelem a Provozovatelem probíhá zejména elektronicky. V případech, kdy to bude účelné, i písemně, telefonicky, či osobně.

VIII.2. Uživatel komunikuje s Provozovatelem zasíláním e-mailů na elektronickou adresu podpora@kramky.cz.

VIII.3. Komunikace ze strany Provozovatele bude směřována na kontaktní e-mailovou adresu, kterou Uživatel uvedl při Registraci. Prodávající je povinen tuto e-mailovou schránku pravidelně kontrolovat. Jakákoliv zpráva se považuje za doručenou Prodávajícímu po uplynutí třídenní lhůty ode dne odeslání zprávy na adresu uvedenou v bodu VI. 2., neprokáže-li se, že si Prodávající zprávu přečetl před uplynutím této lhůty.

 

IX. Ochrana osobních údajů

IX.1. S osobními údaji Uživatele se zachází v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s Podmínkami.

 

X. Trvání a ukončení smlouvy

X.1. Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.

X.2. Smlouvu je možno ukončit výpovědí bez udání důvodu a to jak ze strany Provozovatele, tak ze Strany Uživatele. Výpověď se doručuje způsobem stanoveným v oddíle „VIII. Komunikace stran“ a výpovědní lhůta činí čtrnáct (14) dnů ode dne tohoto doručení.

X.3. Provozovatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy s Uživatelem a zrušit jeho Uživatelský účet zejména v těchto případech:

 • Uživatel používá služeb serveru Krámky.cz v rozporu s platnými právními předpisy, dobrými mravy a všeobecně uznávanými normami společnosti.
 • Uživatel používá služeb serveru Krámky.cz v rozporu se Smlouvou či Podmínkami.
 • Uživatel svým jednáním poškozuje dobré jméno Provozovatele.

X.4. Uživatel má právo odstoupit od smlouvy zrušením Uživatelského účtu.

X.5. Provozovatel se zavazuje neprodleně informovat Uživatele o odstoupení od Smlouvy na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v Registraci.

X.6. Ukončení smlouvy se však nedotýká nároků vzniklých ještě před jejím ukončením, zejména práva na náhradu škody a práva Provozovatele na plnění ze strany Uživatele.

X.7. Pokud provozovateli vzniknou pohledávky za Uživatele, má Uživatel povinnost uhradit veškeré mimosoudní náklady, spojené s inkasem jeho závazku.

 

XI. Závěrečná ujednání

XI.1. Obsah serveru Krámky.cz včetně internetové databáze, virtuální podoby, grafiky, funkcí a software je majetkem a duševním vlastnictvím provozovatele. Je zakázáno jakékoli další užití obsahu serveru, a to i třetí stranou, bez svolení Provozovatele. Případné porušení práv se bude řídit dle příslušných platných právních předpisů.

XI.2. Provozovatel je pouze poskytovatelem obchodního prostoru a nenese žádnou odpovědnost za činnost Uživatele porušující platné právní předpisy nebo pravidla definovaná ve Smlouvě a Podmínkách. Provozovatel též neprodává vlastní zboží a není odpovědný za jeho případné vady. Provozovatel rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného Uživatele nebyla správná.

XI.3. Uživatel uzavřením smlouvy potvrzuje, že se seznámil se Podmínkami, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

XI.4. Sjednává se, že Poskytovatel má právo tyto Podmínky jednostranně měnit, a to zejména z následujících důvodů:

 • V důsledku změn právních předpisů nebo opatření vydaných orgánem veřejné správy bude zakázáno, či jinak znemožněno poskytování některé ze služeb dohodnutých v této Smlouvě.
 • V důsledku zavedení nových služeb a technologií.

O případných změnách vyrozumí Uživatele nejméně 14 dnů před účinností nového znění elektronickou poštou na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v Registraci. Pokud Uživatel nezruší svůj Uživatelský účet před účinností nových Podmínek, má se za to, že s novým zněním Podmínek souhlasí. Případná neplatnost či neúčinnost některého ujednání Podmínek nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení Podmínek nebo Smlouvy.

XI.5. Případná neplatnost či neúčinnost některého ujednání Smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo Podmínek. Strany Smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke Smlouvě, kde bude neplatná část Smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

XI.6. Tato Smlouva se řídí zejména zákonem č. 513/1993 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva a veškeré vztahy z ní vyplývající, včetně otázek jejího vzniku a platnosti, se řídí právním řádem České republiky.

 

V Brně dne .................................

 

xBizon, s.r.o.
Provozovatel

reklama