Nachazíte se: Titulní strana--Všeobecné obchodní podmínky serveru Krámky.cz

Všeobecné obchodní podmínky serveru Krámky.cz

Účinné od 1. 5. 2009

 

1) Definice základních pojmů

Provozovatel – Společnost xBizon s.r.o se sídlem Šumavská 416/15, Brno, 602 00.
Kredit – Kreditem se rozumí nebankovní jednotka určená pouze pro potřeby serveru Krámky.cz, za níž si může Uživatel pořídit rozšiřující funkce pro jím zvolený obchodní prostor (Krámek Maxi, Krámek Free nebo Jednorázový prodej) nebo kterou lze využít pro zvýraznění prodávaného zboží a podpořit tak jeho prodej. Kredit nemůže být převáděn na třetí osoby.
Registrace – Registrací se rozumí vytvoření Uživatelského účtu.
Uživatel – Osoba právnická nebo fyzická, která je úspěšně zaregistrována a má aktivovaný uživatelský účet na portálu Krámky.cz
Prodávající – Prodávajícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba s aktivovaným Uživatelským účtem, využívající aplikací na serveru Krámky.cz (Krámek Maxi, Krámek Free nebo Jednorázový prodej) k prodeji zboží či služeb.
Kupující – Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba kupující od Prodávajícího.
Podmínky – Podmínkami se rozumí Všeobecné obchodní podmínky služby Krámky.cz.

 

2) Obecná ustanovení

a) Prodávat na serveru Krámky.cz jsou oprávněni pouze Registrovaní uživatelé s aktivovaným Uživatelským účtem. Nakupovat na serveru Krámky.cz mohou jak Kupující, kteří jsou Registrovanými uživateli s aktivovaným Uživatelským účtem, tak Kupujících, kteří preferují rychlý nákup bez Registrace. Tito se ale dobrovolně vzdávají všech funkcí a výhod, které z Registrace a aktivace Uživatelského účtu pro Kupující vyplývají.

b) Obsah serveru Krámky.cz včetně internetové databáze, virtuální podoby, grafiky, funkcí a software je majetkem a duševním vlastnictvím Provozovatele. Je zakázáno jakékoli další užití obsahu serveru, a to i třetí stranou, bez svolení Provozovatele. Případné porušení práv se bude řídit dle příslušných platných právních předpisů.

c) Provozovatel je pouze poskytovatelem obchodního prostoru a nenese žádnou odpovědnost za činnost Uživatele porušující platné právní předpisy nebo pravidla definovaná v Podmínkách. Provozovatel též neprodává vlastní zboží a není odpovědný za jeho případné vady. Provozovatel rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného Uživatele nebyla správná.

d) Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení Registrace Uživatele a to i bez udání důvodu, zpravidla však v případě porušení platných právních norem, jednání v rozporu s Podmínkami nebo dobrými mravy.

 

3) Registrace

a) Nutným předpokladem využívání serveru Krámky.cz je Registrace a Aktivace Uživatelského účtu.

b) V případě, že Kupující preferuje nákup bez Registrace, může zboží nakoupit bez nutnosti Registrace, ale vzdává se tím veškerých funkcí, které přináší aktivovaný Uživatelský učet.

c) Registrace Uživatele a Aktivace Uživatelského účtu na serveru Krámky.cz je bezplatná. Uživatel je povinen při registraci udávat pravdivé a úplné informace.

d) Aktivací uživatelského účtu se rozumí potvrzení Registrace Uživatele pomocí aktivačního hyperlinku zaslaného na kontaktní e-mail Uživatele zadaný při Registraci.

e) Je-li Uživatel právnická osoba, musí při Registraci uvést svůj název, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za tuto osobu s Provozovatelem, sídlo, zemi, region, kontaktní e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo.

f) Je-li Uživatel fyzická osoba, musí při Registraci uvést své jméno, příjmení, adresy trvalého bydliště, kontaktní e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo.

g) V případě jakýchkoli změn v osobních údajích registrovaného Uživatele je Uživatel povinen neprodleně provést i změnu na serveru Krámky.cz v administraci Uživatelského účtu.

h) Uživatel odpovídá za jakoukoliv újmu, kterou Provozovateli nebo jiným uživatelům způsobí zadáním nepravdivých nebo neúplných údajů nebo neprovedením jejich aktualizace.

i) Uživatel je oprávněn kdykoliv s okamžitou platností zrušit Registraci.

j) Provozovatel je oprávněn s okamžitou platností zrušit Registraci Uživatele, a to zejména v případech porušení ustanovení obchodních podmínek, nebo z technických důvodů.

 

4) Správa a ochrana osobních údajů

a) S osobními údaji Uživatele se bude zacházet v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

b) Osobní údaje Uživatele jsou uchovávány v systému Provozovatele, a to po dobu Registrace za účelem poskytnutí plnění, ochraně právem chráněných zájmů Provozovatele a splnění povinností uložených Provozovateli zákonem.

c) Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem k obchodním a marketingovým účelům, včetně provádění průzkumu trhu a nabízení obchodu a služeb. Uživatel může vzít svůj souhlas zpět zrušením Uživatelského účtu.

d) Uživatel souhlasí s tím, že jej bude Provozovatel informovat (zejména formou obchodního sdělení) o svých službách a produktech a o službách a produktech třetích stran, které jsou s Provozovatelem ve smluvním vztahu, a to užitím Uživatelovi adresy, telefonních čísel nebo e-mailu. Tento souhlas může kdykoliv a zdarma odvolat oznámením Provozovateli na kontaktní adresu Provozovatele nebo způsobem uvedeným v obchodním sdělení.

e) Osobní údaje Uživatele budou poskytovány Prodávajícímu v rozsahu nezbytně nutném k naplnění účelu smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím.

 

5) Obecné podmínky pro prodej zboží

a) Uskutečnění nabídky zboží se nepovažuje za návrh k uzavření smlouvy. Návrh na uzavření kupní smlouvy podává Kupující, Prodávající může návrh přijmout buď písemným nebo elektronickým vyrozuměním Kupujícího nebo dodáním objednaného zboží. Doručením vyrozumění nebo dodáním zboží je smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena.

b) V případě, že Prodávající nemůže nebo nechce přijmout návrh na uzavření smlouvy, je povinen o této skutečnosti Kupujícího neprodleně informovat.

c) Je zakázáno prodávat zboží, jehož prodej ohrožuje dobré mravy nebo je v rozporu s  platnými právními předpisy. Zejména je zakázána distribuce dětské pornografie či jiné pornografické materiály, jedy, omamné a psychotropní látky.

d) Nelze prodávat zboží, k němuž nemá Prodávající vlastnické právo, s výjimkou případů, kdy byl ke zprostředkování prodeje pověřen vlastníkem zboží. Prodávající se zavazuje odškodnit Provozovatele nebo Kupujícího za jakoukoliv újmu, která vznikne porušením tohoto ustanovení. 

e) Je zakázáno prodávat zboží, jehož prodeji brání existence práv třetích osob, zejména práva k duševnímu vlastnictví.

f) Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit ze serveru kterékoliv nabídky na prodej zboží, jež budou v rozporu s Podmínkami. Uživateli za odstranění nabídky na prodej zboží nepřísluší náhrada.

 

6) Zvláštní ujednání pro jednorázový prodej zboží

a) Jednorázovou nabídku na prodej zboží mohou uskutečnit pouze registrovaní Uživatelé s aktivovaným Uživatelským účtem.

b) Po nákupu zboží a uskutečnění transakce mezi Prodávajícím a Kupujícím je zboží ze serveru Krámky.cz staženo.

c) Obě strany, Prodávající i Kupující, jsou o probíhajícím nákupu informováni formou emailu a mají možnost spravovat své objednávky v rámci administrace svého Uživatelského účtu.

 

7) Obecná pravidla pro nabízení zboží

a) Prodávající je povinen umístit zboží, které prodává do příslušné kategorie, které zboží nejvíce odpovídá (maximálně může zboží umístit do 3 kategorií). Prodávající má nárok v případě, že prodávanému zboží neodpovídá žádná kategorii, dát návrh na vytvoření kategorie nové.

b) Titul zboží nebo jeho propagace nesmí navádět k prodeji mimo server Krámky.cz. Titul zboží nesmí dále obsahovat žádné html znaky ani jiné elementy či klíčová slova, které by jakýmkoli způsobem ovlivňovaly výsledky vyhledávání či přesměrovávaly Uživatele na jinou stránku apod.

c) Nabízené zboží musí být jasně a detailně popsáno v českém jazyce. Popis zboží se musí vztahovat pouze k jeho vlastnostem, není povoleno v popisu zboží propagovat jiné výrobky nebo služby.

d) V případě existence parametrů u dané kategorie zboží je zadavatel povinen všechny povinné parametry pravdivě vyplnit.

e) Prodávající je povinen v popisu zboží uvést jakékoli jemu známé vady, včetně poškozeného obalu či jiných skutečností. Prodávající nese zodpovědnost za úhradu nákladu, které by Kupujícímu zatajením vady vznikly.

f) Prodávající nemá právo využít možností zvýraznění zboží, jestliže se jedná o erotické zboží, alkohol nebo tabákové výrobky.

g) Není li Prodávajícím stanoveno jinak, má se za to, že cena zboží zahrnuje DPH, je-li Prodávající plátcem DPH, a náklady na balení a přepravu.

 

8) Dodání zboží, úhrada zboží, daňové a účetní doklady

a) Otázky dodání a úhrady zboží budou řešeny dohodou stran uzavírajících smlouvu a platnými právními předpisy.

b) Za vystavení daňových a účetních dokladů odpovídá Prodávající.

 

9) Nabízení a poskytování služeb

a) Nestanoví li tento článek jinak, u smluv, jejichž předmětem je poskytování služeb, se obdobně použijí ustanovení vztahující se na nabízení a prodej zboží.

b) Uskutečnění nabídky poskytnutí služeb se nepovažuje za návrh k uzavření smlouvy. Návrh na uzavření smlouvy podává Kupující, Prodávající může návrh přijmout buď písemným, nebo elektronickým vyrozuměním Kupujícího. Doručením vyrozumění je smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena.

c) Nabízená služba musí být přesně popsána co do svého obsahu i rozsahu.

d) Otázky doby poskytnutí plnění ze smlouvy, jejímž předmětem je služba, budou řešeny dohodou stran uzavírajících smlouvu a platnými právními předpisy.

e) Za vystavení daňových a účetních dokladů za poskytnutí služby odpovídá Prodávající.

 

10) Nároky z vad a odstoupení od smlouvy

a) Je-li Uživatel kupující zboží nebo přijímající služby spotřebitelem ve smyslu §52 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Prodávající jedná v rámci své podnikatelské činnosti má právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:

i) Do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytování Služby, pokud před uplynutím této lhůty nebyla Služba nebo její část Uživateli poskytnuta.

ii) Do 14 dnů ode dne převzetí Zboží a to i bez udání důvodu, s výjimkou Zboží upraveného podle přání Uživatele a Zboží, které obsahuje audio a video nahrávky nebo počítačové programy pokud Uživatel porušil jeho originální obal.

b) Uživatelé dále mají, bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o spotřebitelskou smlouvu, právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:

i) Do 6 měsíců, jestliže dodatečně vyjde najevo vada zboží, která činí věc neupotřebitelnou a která existovala v době dodání zboží a Zákazník na ni nebyl upozorněn.

ii) Do 30 dnů v případě vad zboží, které je činí neupotřebitelným, nebo v případě, že zboží neodpovídá vlastnostem, které Prodávající uvedl v popisu zboží.

 

11) Duševní vlastnictví

a) V případě prodejů audio a video nosičů není povoleno prodávat nosiče, které byly pořízeny v rozporu s právními předpisy. Je povoleno prodávat nosiče nebo rozmnoženiny děl, jež byly uvedeny na trh vlastníkem autorských práv nebo s jeho souhlasem.

b) Pokud Prodávající prodává software, je odpovědný za porušení platných licenčních podmínek a ujednání, které se k prodeji softwaru vztahují.

c) Pokud Prodávající připojuje k prodávanému zboží fotografie, které jsou veřejně dostupné a mohou podléhat autorským právům, je povinen zajistit si svoleni k jejich použití od oprávněné osoby.

 

12) Obecná pravidla pro nakupující

a) Nakupovat mohou Uživatelé s aktivovaným Uživatelským účtem i Uživatelé bez Uživatelského účtu.

b) Nákup je proveden vložením zboží nebo služeb do košíku, a následným uskutečněním objednávky, která se považuje za návrh k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 5a a 9b Podmínek.

c) O přijetí resp. nepřijetí návrhu obdrží Kupující vyrozumění ve smyslu čl. 5a, 5b a 9b Podmínek. Neobdrží li Kupující toto vyrozumění do 14 dnů, má se za to že Prodávající návrh nepřijal.

 

13) Závěrečná ustanovení

a) Provozovatel si vyhrazuje právo ke změně podmínek. O případných změnách vyrozumí Uživatele nejméně 14 dnů před účinností nového znění elektronickou poštou. Pokud Uživatel nezruší svou Registraci před účinností nových obchodních podmínek, má se za to, že s novým zněním obchodních Podmínek souhlasí.

b) Smlouva uzavřená prostřednictvím serveru Krámky.cz a veškeré vztahy z ní vyplývající, včetně otázek jejího vzniku a platnosti, se řídí právním řádem ČR.

c) Neplatnost některého z ustanovení obchodních Podmínek nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení ani smluv uzavřených mezi Kupujícími a Prodávajícími Uživateli.

d) Prodávající a Kupující se můžou dohodnout na dalších podmínkách mezi nimi uzavírané smlouvy. V případě takovéto smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím a ustanoveními Podmínek se přednostně použijí podmínky smlouvy s výjimkou případů, kdy by tento postup vedl k oslabení zákonem stanovených práv spotřebitele ve smyslu §52 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů či zhoršení jeho postavení.

reklama